Музикална фраза

В музикалната литература щрихите са обединени в обща фраза (от гръцки - израз) - музикално изречение. Фразирането е начинът на изпълнение на музикалните изречения и предава естественото дишане на музикалната мисъл. Подобно на изреченията в литературата фразите са подчинени на определени логически закономерности. Музикалният изказ на различните творби се състои от по-големи или по-малки периоди, изречения, фрази, мотиви. Изпълнителят трябва да разграничи всички тези елементи (да поеме дъх) и да ги степенува по важност, без това да нарушава музикалната мисъл. Разграничаването на фразите при художествената интерпретация не винаги съответства на теоретичните понятия за строежа на музикалните периоди. Същността на фразирането се състои в това да се отбележи началото, развитието и края на музикалното изречение. Тук можем да разгледаме различните видове фрази:

- Краткият мотив е най-малката съставна част на музикалното изречение. Той се състои само от два тона, акорда и др. и е един от първите изучавани елементи, в който първата нота е тежка, а втората лека.

- Еднотактовият мотив разширява изразните възможности. Много пъти мотивът представлява цяло изречение с динамично развитие. Въпреки относителната цялост на мотива, той е подчинен на музикално изречение.

- В двутактовият мотив вътрешното музикално развитие получава още по-ярко динамично развитие. Обикновено най-силното време е първото от втори такт.

- Фразата състояща се от четири такта е малко изречение. Такава фраза представлява завършена музикална мисъл, при която често вътрешното развити е насочено към третия такт. При вариационните форми четиритактовото изречение представлява първия дял на темата и се отличава с ясно изразено съдържание.

- В осемтактовото изречение е съществено пианистът да обхване динамичното изграждане на целия период, като подчини нюансирането на отделните силни времена на общата линия.

- Още по-неограничени са възможностите на големите шестнадесет тактови периоди. Това са самостоятелно обособени откъси. При тях фразировката е насочена към изграждането на целия период, в които да се получи единство между отделните дву-, четири- или осемтактови изречения.

В различните музикални стилове откриваме различен тип фразиране. В „галантния стил” изтънчения музикален израз има приоритет над музикалната идея. Фразата е „раздробена” на малки мотиви със самостоен изказ. В епохата на Класицизма идеята и съдържанието са логически осмислени. Динамичните акценти съвпадат с метричните. Фразата се отличава със задълбоченост на израза и отчетливост при изпълнението. Романтичните музикални фрази са емоционални, с големи динамични изграждания и контрасти. Изразяват стихийни чувства, които не биха могли да се вместят в класическата фраза. Това е причина тя да стане с по-крупна по форма и нерядко с нарушена симетрия, „накъсана” от множество паузи. В импресионистичната музика фразата е „претопена” в общия музикален израз. На преден план излизат мотиви отделени с кратки дъхове, но всеки наситен с емоционално съдържание. Фразата в клавирните творби на ХХ век е многолика, както и самата музика от този период, като дългата емоционално наситена фраза на Рахманиновите произведения, която е в контраст липсващата фраза в атоналната музика на Шьонберг.

Запознаването с различните видове щрихи и фразировъчни похвати, както и приложението им различните стилове започва още в началните уроци по пиано. Понякога откриваме неточности в някои издания по отношение на фразиране, особено в произведения от барокови автори. В такива случаи пианистът трябва да се ръководи от собственото си стилово чувство и някои основни белези за разграничаване на фразите. Композиторите често „отбелязват” край на фразата с пауза, нота с по-дълга нотна трайност или хармонично заключение.

В клавирната педагогика често се сблъскваме с фразировъчни проблеми. Следвайки ритмичната пулсация ученикът „скандира” определени моменти от мелодията или липсва изравнена пръстова сила (по-тежък палец). Това води до накъсване на фразата и цялата мелодична линия. Слуховият контрол, възпитаван още в началните уроци по пиано е основа за разрешаване на тези проблеми.